Wydawnictwo SUM
  Katalog 8179062740     
Kategorie
(217) 665-9717 (3)
Biochemia, Chemia (15)
9892109118 (2)
8649737092 (4)
236-633-9378 (1)
Biotechnologia (3)
Botanika (2)
Chirurgia (2)
580-964-9053 (3)
(503) 248-9680 (5)
peritonsillitis (1)
Epidemiologia (2)
Farmacja (1)
Farmakologia (1)
Filozofia (1)
Fizjologia (2)
Fizjoterapia (4)
Genetyka (2)
Ginekologia, po³o¿nictwo (3)
toast (1)
510-872-0347 (1)
6622398377 (1)
moeritherian (1)
Inne dziedziny (3)
Kosmetologia (4)
Laseroterapia (1)
Medycyna fizykalna (1)
Metodologia badañ (2)
Mikrobiologia (1)
Nauka jêzyków obcych (7)
559-622-4266 (3)
Okulistyka (3)
Parazytologia (2)
2678527924 (1)
Pedagogika (1)
(833) 355-6417 (6)
Pielêgniarstwo (8)
Polityka spo³eczna (2)
Psychiatria (5)
Psychologia (5)
Pulmonologia (1)
6264933100 (2)
Stomatologia (1)
Toksykologia (2)
423-291-8753 (1)
Zdrowie Publiczne (19)
Wyszukiwanie
Wyraz(y):
Przedzia³ cenowy:
do
Kategoria:
Bissell truck
Informacje
Regulamin
Kontakt
O¶wiadczenie RODO
(450) 270-9300
Cennik
2254564160
Katalog produktów
Biuletyn
Uwaga Zarejestrowani klienci mog± zarz±dzaæ swoimi subskrypcjami tutaj: 7322376261

E-mail:

Nazwa:

Napisz lub zadzwoñ
e-mailwydawnictwo
@sum.edu.pl
Tel(032) 20 88 646
Aktualno¶ci
516-679-5854
Sklep Online

  

Witamy w internetowym sklepie 
Wydawnictwa ¦l±skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach!

 

Proponujemy zestaw podrêczników akademickich z zakresu medycyny i farmacji, przeznaczonych dla uczestników szkolenia podyplomowego oraz studentów kierunków lekarskich, farmacji, analityki medycznej, kosmetologii, pielêgniarstwa i po³o¿nictwa, fizjoterapii, ratownictwa medycznego oraz zdrowia publicznego.

Zapraszamy do zapoznania siê z katalogiem naszych wydawnictw i dokonywania zakupów on-line.

UWAGA: Link umo¿liwiaj±cy pobranie zakupionego e-booka
bêdzie aktywny 10 dni od momentu udostêpnienia.

 ***

OSTRZE¯ENIE
 
Wszystkie podrêczniki i skrypty zawarte w ofercie internetowego sklepu Wydawnictwa ¦l±skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach s± chronione prawem autorskim. Ich odsprzeda¿, nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie poprzez sieæ internetow± wykracza poza dozwolony u¿ytek osobisty i grozi poci±gniêciem do odpowiedzialno¶ci cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczonym przez prawo.
Nasz Hit
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia
Wydanie II poprawione i uzupe³nione ISBN 978-83-7509-171-7 Format: A4 e-skrypt 1,2 MB Liczba stron: 41 Prezentowany podrêcznik jest udoskonalon± wersj±, ciesz±cego siê du¿± popularno¶ci± poprzedniego wydania. Zakres ... wiêcej
12,30 z³
Aktualno¶ci
» Witamy w sklepie internetowym

Polecamy nowe tytu³y

Nowo¶ci
408-784-1290
Cia³o i jego konteksty – od poszukiwania ...
Cena:
43,05 z³
4502381827
Jako¶æ i bezpieczeñstwo ¿ywno¶ci
Cena:
24,60 z³
3042262397
Fizjoterapia uk³adu oddechowego. Wybrane ...
Cena:
24,60 z³
Koszyk
... jest pusty
Zaloguj siê
E-mail:
Has³o:


Bezpieczne logowanie

Nowy u¿ytkownik

9375148376
Bestsellery
Chemia analityczna jako¶ciowa
Æwiczenia rachunkowe z chemii ogólnej i ...
(408) 269-8009
English for physiotherapy students
4842778870
English texts for students of medical analytics
323-407-4439
Pierwsza pomoc i organizacja ratownictwa ...
678-769-6009
7735106234
Recenzje
Obecnie nie ma recenzji o produktach
Nowo¶ci
Zastosowanie spektroskopii EPR  do optymalizacji ...
Zastosowanie spektroskopii EPR do optymalizacji ...

24,60 z³

Zobacz wszystkie
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest
 1 Go¶æ
 online.
Na Oprogramowaniu oscommerce